1.1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Obchodník je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

1.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým obchodníkovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

1.3. Obchodník môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezzávadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

1.4. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

1.5. Ak ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze, má právo kupujúci uplatniť si zodpovednosť za vady najneskôr do 6 hodín od prevzatia tovaru. Práva zodpovednosti za vady po uvedenej lehote zanikajú.

1.5.1. Ak ide o tovar nepodliehajúci rýchlej skaze, zakúpený elektronickou formou má právo kupujúci odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 30 dní podľa zákona o ochrane spotrebiteľa 108/2024 Z.z.

1.6. Obchodník poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok), ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 626 ods. 2 Občianskeho zákonníka (bod 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

1.7. Obchodník zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u obchodníka alebo u určenej osoby.

1.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok obchodníka, teda čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 626 ods. 2  Občianskeho zákonníka v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

1.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od obchodníka vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka.

1.10. Kupujúci má právo uplatniť si u obchodníka zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo obchodník, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u obchodníka.

1.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni obchodníka v súlade s ust. §622, § 623 a § 626 ods. 2 Občianskeho zákonníka tak, že doručí tovar do prevádzkarne obchodníka a doručí obchodníkovi prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Reklamačný formulár“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na webovej stránke elektronického obchodu obchodníka. Zásielky na dobierku obchodník nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje.

1.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť obchodníkovi začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

1.12.1. doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie obchodníkovi,

1.12.2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho obchodníkovi alebo určenej osobe,

1.13. Obchodník vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej obchodníkom, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, obchodník je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

1.14. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť obchodníkovi. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je obchodník alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 7 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie obchodník alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

1.15. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol obchodníkom v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

1.16. Obchodník si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný nezávadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

1.17. Obchodník nezodpovedá za vady tovaru:

1.17.1. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi obchodníka v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok,

1.17.2. ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti obchodníka za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

1.17.3. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

1.17.4. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

1.17.5. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

1.17.6. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

1.17.7. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

1.18. Obchodník je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

1.18.1. odovzdaním opraveného tovaru,

1.18.2. výmenou tovaru,

1.18.3. vrátením kúpnej ceny tovaru,

1.18.4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

1.18.5. písomnou výzvou na prevzatie obchodníkom určeného plnenia,

1.18.6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

1.19. Obchodník je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby alebo elektronickou poštou prostredníctvom e-mailu.

1.20. O výsledku vybavenia reklamácie bude obchodník informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

1.21. Záručná doba je v zmysle § 626 ods. 2 Občianskeho zákonníka je 24 hodín odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

1.22. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

1.23. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

1.24. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.16. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

1.25. obchodník zabezpečí odstránenie vady, alebo

1.25.1. obchodník vadný tovar vymení.

1.26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.16. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, obchodník reklamáciu vybaví odstránením vady.

1.27. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Reklamačnom formulári a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

1.28. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

1.29. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

1.30. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal obchodníka o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

1.31. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa na diaľku.

1.32. Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@choco-fruit.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva. Ak obchodník odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk).  Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

1.33. Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci – spotrebiteľ  pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci – spotrebiteľ  môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. 

1.34. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Prílohy :

Príloha č. 1: Reklamačný formulár